Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

The Dynamic Way Dynamic Way, TDW Trade B.V.

1. Algemeen

1.1. In het hiernavolgende wordt verstaan onder: “Dynamic Way”: Dynamic Way BV, Dynamic Way, alle Dynamic Way-vennootschappen; “afnemer”: degene wie aan Dynamic Way een aanbieding doet tot het leveren van goederen; “overeenkomst”: iedere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard; “producten”: alle producten die door Dynamic Way zijn vervaardigd dan wel ingekocht ten behoeve van verkoop aan derden.

1.2. Tenzij anders overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van goederen van Dynamic Way aan de afnemer, alsmede alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen van zowel voorbereidende als uitvoerende aard.

1.3. Afwijkende voorwaarden gelden enkel zover deze door Dynamic Way schriftelijk zijn aanvaard.

1.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig wordt bevonden blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

2. Prijzen

2.1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW), exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, exclusief verpakkingskosten behoudens lichte verpakking in karton e.d., transportkosten en uitvoerrechten tenzij franco levering schriftelijk is overeengekomen.

2.2. De in de aanbieding aangegeven prijzen zijn maximaal 14 dagen geldig.

2.3. Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen of grondstoffen een verhoging ondergaan, met welke oorzaak dan ook, is Dynamic Way gerechtigd de prijzen te verhogen.

2.4. Indien na het uitbrengen van een prijsopgave of het sluiten van een overeenkomst de prijzen van grondstoffen of andere prijsbepalende factoren verhoging ondergaan, is Dynamic Way gerechtigd, ook indien deze verhogingen bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren, de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

2.5. Kosten van derden, die bij uitvoering van de overeenkomst ontstaan, zijn voor rekening van de afnemer.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle door Dynamic Way verstrekte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2. Alle gegevens in de door Dynamic Way verstrekte monsters, modellen, prijslijsten en brochures en de specificaties inzake maten, gewichten, hoeveelheden en andere technische gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn echter slechts bindend indien en voor zover deze door Dynamic Way uitdrukkelijk schriftelijk zijn gegarandeerd. Dynamic Way is niet aan een offerte of aanbieding gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3. Dynamic Way is gerechtigd voor haar producten gelijkwaardige of betere grondstoffen toe te passen en in haar producten constructieverbeteringen door te voeren.

3.4. Toezending van aanbiedingen, documentatie e.d. verplichten Dynamic Way niet tot levering.

3.5. Dynamic Way behoudt te allen tijde het recht om een order zonder opgaaf van reden te weigeren, dan wel onder andere financiële voorwaarden te leveren, waaronder vooruitbetaling of rembourszending.

4. Totstandkoming 

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de afnemer. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. In geval van elektronische aanvaarding door de afnemer bevestigt Dynamic Way langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de afnemer. Indien de afnemer het aanbod mondeling aanvaardt bevestigt Dynamic Way de overeenkomst bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch.

5. Betalingen

5.1 Behoudens uitdrukkelijke afwijking door Dynamic Way bedraagt de betalingstermijn van haar facturen: viertien (14) kalenderdagen factuurdatum. Bij betaling binnen acht (8) kalenderdagen na factuurdatum is een betalingskorting à 0% aftrekbaar. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van The Dynamic Way Dynamic Way, TDW Trade B.V.

5.2 Indien betaling niet binnen overeengekomen termijn wordt voldaan is afnemer van rechtswege in verzuim. Dynamic Way heeft dan zonder enige ingebrekestelling het recht de afnemer vanaf de vervaldatum rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter hoogte van 15% van de openstaande vordering.

5.3 Niet vervallen bedragen zijn direct en geheel opeisbaar indien: 

 • de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;

 • beslag op vermogensbestanddelen van de afnemer wordt gelegd;

 • de afnemer in liquidatie treedt, wordt stilgelegd dan wel geheel of gedeeltelijk aan derden wordt overgedragen;

 • de afnemer surseance van betaling of toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling aanvraagt;

 • de afnemer (indien deze een natuurlijk persoon is) onder curatele wordt gesteld, tot een vrijheidsstraf wordt veroordeeld of overlijdt.

6. Levering

6.1 De door Dynamic Way opgegeven leveringstermijnen zijn onder geen omstandigheid bindend en dienen enkel als indicatief en bij benadering te worden beschouwd.

6.2 Gedeeltelijke levering kan enkel indien schriftelijk overeengekomen. Dit kan afzonderlijk worden gefactureerd en kan extra kosten met zich meebrengen.

6.3 Overschrijding van de levertermijn door Dynamic Way geeft geen recht tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, opschorting van betaling of weigering anderszins aan de verplichtingen te voldoen.

6.4 Indien Dynamic Way de overeengekomen afspraken m.b.t. levering niet, niet deugdelijk of niet tijdig kan nakomen door omstandigheden in de invloedsfeer van de afnemer, is Dynamic Way gerechtigd de overeenkomst na eventuele in gebreke stelling te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van de door haar geleden schade.

6.5 Bij bestelling op afroep verplicht Dynamic Way haar afnemer binnen de overeengekomen termijn daadwerkelijk af te roepen en af te nemen. Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan is Dynamic Way gerechtigd de betreffende goederen te factureren en voor rekening en risico van de afnemer op te slaan.

7. Afname en retournering

7.1. De afnemer is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door de afnemer, behoudt Dynamic Way zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten door te berekenen aan de afnemer.

7.2. De afnemer wordt gehouden om de geleverde materialen onmiddellijk te inspecteren. Indien Dynamic Way bij het leveren in gebreke is gebleven, is de afnemer gehouden om uiterlijk op de 7e dag na aflevering schriftelijk aan Dynamic Way te melden wat de aard van het gebrek is.

7.3. Terugname van geleverde goederen is slechts mogelijk wanneer zij vooraf schriftelijk zijn aangemeld en door Dynamic Way akkoord zijn bevonden, onder voorbehoud van volledige technische controle van de teruggezonden goederen. Wanneer teruggezonden producten binnen de gestelde garantietermijn onbruikbaar zijn of in hun bruikbaarheid zijn beperkt waarbij de oorzaak ligt bij de afnemer of diens eindgebruiker vervalt automatisch het recht op garantie.

7.4. Wanneer Dynamic Way de klacht ongegrond verklaart en de terugname niet aanvaardt, om welke reden dan ook, kunnen kosten die zijn ontstaan door deze controle worden verhaald op de afnemer.

7.5. Het retourneren van de goederen geeft de afnemer niet het recht om haar verplichtingen jegens Dynamic Way reeds op te schorten of niet na te komen. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Dynamic Way BV, TDW Trade B.V. 

8. Transport en overdracht van risico

8.1. Verpakking van de te leveren goederen geschiedt met grote zorgvuldigheid en volgens eisen van vakmanschap.

8.2. Transport geschiedt, tenzij franco levering is overeengekomen voor rekening en risico van de afnemer. De wijze van transport wordt - indien geen nadere aanwijzing van afnemer bekend is - door Dynamic Way op zo goedkoop mogelijke wijze bepaald.

8.3. Het risico van de betreffende goederen is voor rekening van de afnemer zodra deze het magazijn van Dynamic Way hebben verlaten, ongeacht welke wijze van verzending wordt aangehouden en ongeacht wie het transport heeft geregeld/ uitbesteed.

9. Aansprakelijkheid

9.1. De aansprakelijkheid van Dynamic Way ten opzichte van de afnemer is beperkt tot het vervullen van de garantie. Dientengevolge is Dynamic Way niet aansprakelijk voor door de afnemer veroorzaakte schade, maar uitsluitend voor schade die door bedrog of opzettelijk wangedrag van de zijde van Dynamic Way is veroorzaakt. Dynamic Way is in geen geval aansprakelijk voor winstderving of productieverlies, milieuschade of eventuele andere gevolg- of indirecte schade, van welke aard dan ook, welke door de afnemer geleden wordt. Voorts is Dynamic Way niet aansprakelijk voor door haar agenten en onderaannemers veroorzaakte schade (waaronder schade die door bedrog, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid) is veroorzaakt.

9.2. Dynamic Way is niet aansprakelijk voor vertragingen in de prestatie of het niet nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van een gebeurtenis die buiten haar normale zeggenschap ligt, met inbegrip van, maar zonder beperkingen, productieonderbrekingen, bevoorradingsproblemen, tekorten aan grondstoffen, arbeidskracht, energie en transport, of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen welke Dynamic Way zelf of haar leveranciers treffen, ongeacht of dergelijke gebeurtenissen al dan niet te voorzien waren.

10. Garantie

10.1. In het geval van een tijdige en geldige klacht in verband met een onterechte levering, zal Dynamic Way naar eigen goeddunken:

 1. de desbetreffende goederen kosteloos vervangen of repareren, of

 2. equivalente goederen leveren, of

 3. voor zover redelijk is de afnemer geheel of gedeeltelijk crediteren voor de factuurwaarde van de desbetreffende goederen.

10.2. Tenzij anders bepaald in specifieke door Dynamic Way aangeboden garanties, zijn klachten met betrekking tot een tekort, defect of nietconformiteit (gezamenlijk te noemen ‘defect’) van de geleverde goederen alleen geldig indien zij schriftelijk aan Dynamic Way zijn doorgegeven, en wel zo snel mogelijk na levering en niet later dan:

 1. drie werkdagen na levering van de goederen, voor wat betreft onmiddellijk waarneembare zichtbare defecten; en 

 2. drie werkdagen na de datum dat het defect ontdekt is, of de datum waarop het defect redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, voor wat betreft alle andere defecten, echter in geen geval later dan drie (3) maanden na levering van de defecte goederen.

10.3. Tenzij anders bepaald in specifieke door Dynamic Way aangeboden garanties, is een klacht van de afnemer ingevolge bepaling 9 alleen geldig indien:

 1. de klacht binnen de perioden als uiteengezet in bepaling 9 is ingediend, waarna de afnemer geacht wordt afstand te hebben gedaan van alle rechten ten opzichte van Dynamic Way met betrekking tot een defect van de goederen of de manier waarop Dynamic Way aan haar leveringsverplichtingen heeft voldaan, en

 2. de geleverde goederen in dezelfde staat zijn gebleven als bij levering, en

 3. de geleverde goederen op de juiste manier en in overeenstemming met het overeengekomen of normale doel gebruikt zijn, en

 4. de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Dynamic Way voldaan heeft. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Dynamic Way BV, TDW Trade B.V.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1. Alle door Dynamic Way geleverde goederen blijven tot bij de totale vereffening van alle openstaande vorderingen van Dynamic Way op de afnemer inclusief die als genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten eigendom van Dynamic Way.

11.2. De afnemer is gerechtigd de geleverde goederen door te verkopen aan derden. Echter blijft hij te allen tijde betaal plichtig aan Dynamic Way.

11.3. Wanneer de afnemer uit de door Dynamic Way geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuw goed vormt, handelt zij bij die vorming in opdracht van Dynamic Way en gaat zij de zaak voor Dynamic Way houden. Zij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van Dynamic Way zijn voldaan.

12. Herkomst

12.1. Het is onder geen enkele omstandigheid toegestaan voor de afnemer of derden om door Dynamic Way geleverde goederen op wat voor een manier dan ook te veranderen of merken aan te brengen waarmee de schijn kan worden gewekt, dat zij van hem afkomstig zijn.

12.2. Het niet nakomen van hierboven gesteld lid 1 kan een verplichting tot het voldoen van een schadevergoeding tot gevolg hebben.

12.3. Het is onder geen enkele omstandigheid toegestaan om door de afnemer zelf bestelde Dynamic Way artikelen of door afnemers van afnemers bestelde Dynamic Way artikelen te vervangen voor andere, soortgelijke of op welke andere manier dan ook te vervangen voor het origineel. 

13. Overmacht

13.1. Onder ‘overmacht’ wordt het volgende verstaan: elke van de wil van Dynamic Way onafhankelijke omstandigheid (ook al was deze ten tijde van tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien) die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en ernstige storingen in het bedrijf van Dynamic Way of diens leveranciers.

13.2. In het geval van overmacht zoals vermeld in lid 1 behoudt Dynamic Way zich het recht voor om zonder enige consequentie de (uitvoering van de) overeenkomst op te schorten dan wel definitief te annuleren.

14. Geschillen en toepasselijk recht

14.1. Op alle met Dynamic Way gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van kracht.

14.2. Alle geschillen voortvloeiend uit of betrekking hebbende op een overeenkomst met Dynamic Way zullen uitsluitend ter beoordeling worden voorgedragen aan de competente rechter van de Rechtbank Amsterdam, Parnassusweg 280, 1076 AV Amsterdam. 

The Dynamic Way, TDW Trade B.V. 

Maassluisstraat 2, 1062 GD Amsterdam | Telefoon: 06-58849707 | E-mail: info@thedynamicway.com | IBAN: NL88 INGB 0006 1864 54 BIC: INGBNL2A | BTW-nummer: NL861198074B01 | KvK: 77919750 AMSTERDAM | Homepage: www.thedynamicway.com