Algemene Garantievoorwaarden

The Dynamic Way Dynamic Way, TDW Trade B.V.

1. Toepassingsgebied

Deze regeling geldt voor alle producten, die onder de naam The Dynamic Way, Dynamic Way, TDW Trade B.V. (Dynamic Way) verkocht worden. De toepassing is bindend voor alle met reclames van de vakhandel en consumenten belaste functies in onze firma.

2. Garantieverklaring

Onze producten voldoen aan de stand der techniek, de geldende normen voor drinkwaterinstallaties, bouw- en keuringsprincipes. Wij garanderen, dat onze producten onberispelijk geconstrueerd, geproduceerd en uitgeleverd worden en bij juist gebruik en behandeling volgens onze onderhoudsvoorschriften, betrouwbaar functioneren. Mochten onze cliënten desondanks een probleem met onze producten hebben, dan zullen wij hen snel en afdoend helpen.

3. Garantieregeling

3.1 Garantietermijn

De garantietermijn bedraagt 6 jaar** na aankoop van het product. Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie, moet de rekening - waaruit de aankoopdatum duidelijk moet blijken - worden overlegd. Bij toepassing in bedrijven bedraagt de garantietermijn eveneens 6 jaar onder voorwaarde van regelmatig onderhoud, minstens eenmaal per jaar. De garantietermijn wordt door een reparatie of onderdelenlevering in de garantietijd noch vernieuwd, noch verlengd.

3.2 Garantieprestaties

  1. Binnen de genoemde garantietermijn verhelpen wij alle functiefouten aan het product, die geweten kunnen worden aan een fout, waarvoor wij verantwoordelijk zijn (beperkingen zie E, F).

  2. De opheffing van het defect geschiedt zodanig, dat naar onze keuze defecte delen gerepareerd of door nieuwe delen vervangen worden, waarbij de uitgewisselde delen ons eigendom worden.

  3. Tijdens de onder punt 3.1 genoemde termijn worden de ter opheffing van de fout benodigde onderdelen, het arbeidsloon, de vracht- en verpakkingskosten, niet berekend. Voorrijkosten worden alleen na het verstrijken van het tweede jaar van de garantietermijn berekend! *

  4. Kan de gegronde klacht met de ter beschikking staande middelen niet binnen een redelijke termijn worden opgelost, de reparatie niet door ons worden uitgevoerd, of wordt deze ontoelaatbaar vertraagd, dan verklaren wij ons op verzoek van de cliënt bereid gratis vervanging te leveren.

  5. Niet onder onze garantieprestatie vallen: Opzettelijke of door slordigheid ontstane beschadiging. Schaden, die zijn ontstaan door veronachtzaming van de tijdens de montage geldende inbouw-, montage-en onderhoudsvoorschriften, alsmede door het verwaarlozen van de schriftelijke informaties over het toepassingsgebied van onze producten. Storingen, die te wijten zijn aan vervuiling of verkalking van de producten en onderdelen en storingen aan lampjes en batterijen.

  6. De garantieaanspraak vervalt, wanneer door niet gemachtigde personen werk wordt uitgevoerd of delen van vreemde herkomst worden gebruikt.

  7. De gedemonteerde, defecte onderdelen / producten moeten met een begeleidend schrijven franco worden teruggezonden aan: The Dynamic Way, Dynamic Way, TDW Trade B.V. Maassluisstraat 2, 1062 GD Amsterdam

3.3 Schadegevallen / Productaansprakelijkheid

Is schade ontstaan aan zaken of personen en wordt vermoed, dat een van onze producten de schade heeft veroorzaakt, dan moet hiervan onverwijld schriftelijk melding worden gemaakt aan de directie van The Dynamic Way, Dynamic Way, TDW Trade B.V., opdat onze aansprakelijkheidsverzekering kan worden ingeschakeld. Het bewuste product moet ter beoordeling aan ons worden opgestuurd. 

The Dynamic Way, Dynamic Way, TDW Trade B.V.

** Voor uitzonderingen zie garantie op www.thedynamicway.com